Borgerlisten

Politiske pejlemærker

Nedenfor en række politiske pejlemærker som man kan forvente vil danne rygraden i de politiske projekter vi vil søge fremmet i dialog med de eksisterende politiske partier.

Skat

 • 1.

  Ca. 450 mia omlægges over 10 år hvorved skattebyrden fordeles mere fair mellem borger og erhverv. Samlet reduceres beskatning af borgerne med ca. 80 mia der dækkes af erhverv og finanssektor.


 • 2.

  Få hundrede danske virksomheder betaler størstedelen af alle selskabsskatterne. Med omlægningen kommer alle virksomheder til at betale og udenlandske virksomheder kommer også til at give deres bidrag.

 • 3.

  Omlægningen som løber over 10 år medfører årlig indkomstfremgang til befolkningen på ca. 8 mia efter skat, og vil tillade større konkurrencedygtighed.

 • 4.

  Danske virksomheder kan i det ny beskatningssystem hjemtage eksportindtægter og indtjening uden for Danmark uden beskatning.

Banker & Realkredit

 • 1.

  ‘Bank-supermarkeder’ brydes op i deres naturlige bestanddele: kundebank, investeringsbank og realkredit.

 • 2.

  Realkreditten skal føres tilbage til den oprindelige struktur og der skal loft over bidragssatser. Der skal genåbnes for lån til unge og seniorer (over 60 år).

Udlændigepolitik & Integration

 • 1.

  Arbejdet med fortsatte stramninger på asyl- og indvandrerområdet skal fremadrettet fastholde det gode resultat der er opnået, men yderligere stramninger synes overflødige.

 • 2.

  På integrationsområdet skal der oprustes. Flygtningelejrene skal lukkes og de ca 5.000 personer der opholder sig i lejrene skal udsluses. Men med rettigheder følger også viljen til at opfylde forpligtelser.

Klima

 • 1.

  Alt lovgivning skal klima kontrolleres før det vedtages. Over 3 valgperioder (3 x 4 år) skal klimaomstilling være afsluttet. For hver ny valgperiode skal der sikres et finansieringsgrundlag på 50 mia kr. Konkret finansiering - og ikke tomme politiske løfter - skal drive klimaomstilling.

 • 2.

  Klimaomstilling er en moralsk forpligtelse. Vi afviser at man ved at henvise til Danmarks lille størrelse og forventning til ny teknologi kan udskyde klimaomstillingen. Danmark må gå først og vise vejen. Ny teknologi vil hjælpe, men ændrer intet på vor moralske forpligtelse til at klimaomstille uden tøven.

 • 3.

  I første valgperiode gennemføres en ‘Klima-Pakke’ der skal sikre holdbarhed i landbruget. Dette sker ved en gældssanering af landbruget med omstillings forpligtigelser for den enkelte landmand som del af lånekontrakten.

 • 4.

  Overskudsstrøm fra vindmølle energi skal sikre en hastig national produktion af biobrændsel til fly, samt udrulning af gas/brint påfyldning ved alle tankstationer til brug for tunge erhvervskøretøjer. Fly og erhvervskøretøjer skal være fuldt omstillet ved udgangen af den anden valgperiode.

 • 5.

  I den tredje valgperiode afsluttes omlægningen af privat bilismen til el. Arbejdet starter med det samme og omstilling af bilparken skal være tilendebragt efter 3. valgperiode.

 • 6.

  Kollektiv persontransport gøres gratis for regional togdrift og pendlere. Pensionister sikres fri kollektiv persontransport. Studerende betaler ikke for brug af tog. Inter-Rail skal tilføres betydelige tilskudsmidler især for familier der rejser sammen.

Miljø

 • 1.

  Uanset EU-regler indføres standarder for brug af plastic og godkendte komponenter der kan indpasses i genbrugssystem der effektiviseres.

 • 2.

  Som udgangspunkt afgiftsbelægges alt plastic så alternative emballageformer kan sikres udbredelse i detailhandelen.

Sundhed

 • 1.

  De varme hænder skal flyttes fra tastaturet tilbage til patienterne.

 • 2.

  Det tiltagende bureaukrati af sundhedsvæsenet skal stoppes. De ansatte i hele den offentlige sektor skal have arbejdsglæden tilbage gennem selvstyre, selvansvar og ansvar for egen drift.

Offentlig Sektor

 • 1.

  Problemerne indenfor Sundhed, Skoler, Pasning og Pleje har intet at gøre med kasser, diagrammer, krydser og boller. Det er arbejdsklimaet den er gal med. De offentlige ansatte løber livet af sig selv for at løse stadigt større forventninger og krav til deres bistand.


 • 2.

  En ny måder at tilrettelægge arbejdet på, skal sikre de offentlige ansatte bedre arbejdsforhold, muliggøre større selvansvar og sikre de enkelte afdelinger afgørende indflydelse på eget arbejde og egen arbejdssituation.

 • 3.

  Overalt hvor der er offentligt ansatte skal de derfor tilbydes mulighed for omlægning til ‘kooperative arbejdsfællesskaber’, hvor arbejde og arbejdsfordeling bedre kan tilrettelægges så der samtidig sikres en mere inspirerende og motiverende daglig arbejdssituation.

Delvis borgerløn

 • 1.

  Ud fra en individuel vurdering skal de befolkningsgrupper der er fanget vedvarende på førtidspension, invalidepension, kontanthjælp m.v. overflyttes til ‘delvis borgerløn’ i stedet.

 • 2.

  Delvis borgerløn tildeles for 2 og 5 årige perioder. I Borgerløn-perioden vil borgeren ikke skulle visiteres til nye tilskud.


 • 3.

  Med Delvis borgerløn bortfalder alle andre tilskud. Delvis borgerløn er uafhængig af husstandsindkomst. Delvis borgerløn udbetales som en nettoudbetaling og er skattefri.

 • 4.

  Inden for rammerne af det skattefri bundfradrag kan en borger på Delvis borgerløn tage anden lønnet beskæftigelse.

Børn & unge

 • 1.

  Børne-. og Ungdomsydelsen nedlægges, mens vuggestuer, børnehaver og fritidshjem gøres gratis og styrkes med flere pædagoger. Fra 4. klasse til 9. klasse indføres gratis klippekort for unges adgang til foreninger og fritidsaktiviteter.

 • 2.

  SU bortfalder for hjemmeboende unge. SU skal omfatte klip med ret til to ‘fjumresemestre’. SU sikres et løft så alle studerende modtager boligstøtte via SU og ikke gennem kommune.

 • 3.

  Uddannelsesloftet fjernes. Enhver kan efter endt skolegang vælge et indkomstskatte år, hvor alt arbejdsindkomst er skattefri. Muligheden tillægges en solnedgangsklausul, hvor det ikke kan udnyttes efter man er fyldt 30 år.

Pension & Pensionister

 • 1.

  Adgang til pension skal tilpasses arbejdssituation og tiden på arbejdsmarkedet for medarbejdergrupper med hårdt fysisk belastende arbejde. Det skal baseres på et pointsystem hvor medarbejderen opbygger en fastsat ‘point-sum’ og derved kan trække sig tilbage. Dermed indføres differentieret pensionsalder i Danmark. Pensionsalderen øges gradvis med levetidens længde. Ordningen finansieres af andre arbejdsgrupper der først optjener point til et senere pensionstidspunkt.

 • 2.

  En arbejdende ægtefælles indkomst skal ikke kunne føres til modregning i en pensioneret ægtefælles pensionsydelser.

 • 3.

  Der etableres af staten en Senior Lånefond hvor folk over 60 kan optage lån hvis det afvises af pengeinstitutter, men mod sædvanlig bankmæssig sikkerhed.

Privatliv & Frihed

 • 1.

  Beskyttelse af persondata skal prioriteres, og der skal investeres i nye teknologier, som fremmer en sund og etisk data-kultur. Strafferammen for identitetstyveri og databedrageri skal udvides.

 • 2.

  Dyneløfteri og automatiserede afgørelser fra det offentlige skal begrænses. Vi skal væk fra et kontrol- og mistillids-samfund, og genskabe et samfund baseret på respekt og tillid.


Tobak, Alkohol & Cannabis

 • 1.

  Salg af cigaretter og stærk alkohol fjernes fra den almindelige detailhandel der ikke kan sælge højere styrke end vin og hedvin/øl over disken.

 • 2.

  Tilladelse til at udvalgte bevillingssteder kan tillade indendørs rygning efter kl 22.

 • 3.

  Cannabis skal afkriminaliseres. Cannabis som kosttilskud skal kunne købes uden recept. Rekreativ cannabis kan hjemmedyrkes op til 500 gr topskud til eget forbrug.


Familie

 • 1.

  Kernefamilien er en bærende konstruktion uanset køn og partnerskaber.

 • 2.

  LGBT borgere skal have retskrav på ret til adoption såfremt almindelige betingelser iøvrigt er opfyldt.

Kultur

 • 1.

  Et fast beløb af statens budget skal stilles til rådighed til kulturinstitutionernes vedligehold og produktion. En skarp adskillelse af drift fra indholdsproduktion skal finde sted. Midler til produktion af kunst og kultur må ikke fungere som finansieringskilde for faste omkostninger, bygningsvedligehold m.v.

 • 2.

  Tilskud skal gives til kulturproduktioner og projekter, der ikke i sig selv kan forudses at have et markedsgrundlag. Det skal ikke være et kriterium i sig selv, at et kulturprojekt er økonomisk bæredygtigt.

Kirke & Religion

 • 1.

  Kirken skal sekulariseres, og der skal overføres ‘nærværsområder’ fra den sociale indsats (kommunerne) til kirkerne i lokalsamfundet (tættere på borgeren).

 • 2.

  Der skal oprustes voldsomt på undervisning i bærende kulturværdier, kristendom og gennemføres moralpolitiske fag igennem børneinstitutioner og skoler.


 • 3.

  Der skal gennemføres et omfattende innovationsprogram for Folkekirken, så den kan indtræde som mere aktiv partner til befolkning i nød, men også som formidler af moralske standarder for vort samfund og fællesskab.

Erhvervsliv

 • 1.

  Selskabsskatten fjernes. Alle eksportindtægter er skattefri. Alt indkomst der hjemtages fra udlandet er skattefri.

 • 2.

  En række dobbeltbeskatningsoverenskomster opsiges som led i indførsel af transaktions- og værdibeskatning i Danmark. Omsætningsafgifter og finansielle transaktionsskatter træder i stedet.

 • 3.

  Det skal være slut med at det kun er få hundrede danske virksomheder som bærer det meste af byrden med at betale selskabsskat. Også udenlandske virksomheder her i landet må bære deres del. Ikke produktive kapital- og renteindtægter skal hegnes ind og indfanges til beskatning.

Retssikkerhed

 • 1.

  Politi og anklagemyndighed skal adskilles.

 • 2.

  Lægdommer systemet revurderes til sikring af at lægdommere repræsenterer den almindelig befolkning og ikke er en del af domstolssystemet.

 • 3.

  Visse straffe- og civile-sager bør ikke kunne ankes af anklagemyndigheden hhv. den offentlige myndighed.

 • 4.

  Grundlovskontrol flyttes fra Justitsministerium til uafhængig kontrol under Folketingets formand med rekurs til Højesteret ved usikkerhed om lovmedholdelighed i forhold til Grundloven.

Borgerrettigheder

 • 1.

  Ventetiderne ved retterne skal nedsættes. Sagsbehandlingstiden hos politi og anklagemyndighed skal forkortes.


 • 2.

  For personer der erklæres konkurs af skifteretten indføres en økonomisk urørlighedszone, som betyder, at familiens bolig og transportmidler ikke kan tvangssælges,samtidig bortfalder den personlige hæftelse for gæld, når der er forløbet 2 år fra afsigelse af konkursdekret.

EU

 • 1.

  Danmarks deltagelse i EU ligger fast. Danmark skal ikke deltage i Møntunionen, og Retsforbeholdet skal opretholdes. Forsvarsforbeholdet skal fjernes.

Udenrigspolitik

 • 1.

  Forholdet til Rusland skal normaliseres.

 • 2.

  Danmark skal kun undtagelsesvis deltage i væbnede konflikter og kun der hvor danske særinteresser er truet (terror, sikkerhed, menneskerettigheder).

 • 3.

  Grønland skal integreres mere i Rigsfællesskabet, og uafhængighed kan ikke komme på tale for en befolkning af den begrænsede størrelse, da andre da må forudses at udfylde tomrummet.

Regeringsdannelse og regeringens arbejdsform

 • 1.

  Alle Ministre suppleres med en Direktør (åremålsansat). Ministeriets daglige drift forestås af Direktøren (COO). Ministre skal udvikle og forny lovgivning (CEO) og kun undtagelsesvis være inddraget i vedligeholdelse af eksisterende bestemmelser.

 • 2.

  Valgloven skal laves om så befolkningen kan øve mere direkte indflydelse på kandidatvalg i de enkelte opstillingskredse.

 • 3.

  Parlamentariske grupper (i valgperioden) skal arbejde mere uafhængigt af de politiske partier der ikke bør topstyre det parlamentariske lovgivningsarbejde.