Borgerlisten
Partiet Klaus Riskær Pedersen har ændret navn til BORGERLISTEN.
Klaus Riskær
Borgerlisten er et projektorienteret udviklingsparti.
Vi er ikke et politisk supermarked.
Vi ser ikke et blåt Danmark. Eller et rødt Danmark.
Vi ser et samlet Danmark.
Vi støtter en borgerlig regering.
Men modarbejder ikke en Socialdemokratisk.

Grundlaget for vor politik

Mindre stat, mere fælleskab
Formynderi og kontrolmani stoppes
Skattereform
Ledelseskaos i off. sektor bringes til ophør
Grøn Robin Hood: 300 mia. investeres i grøn omstilling

Partiet

Borgerlisten er et projektorienteret politisk udviklingsnetværk. Vi er ikke et politisk supermarked. Vi ser ikke et blåt Danmark. Eller et rødt Danmark. Vi ser et samlet Danmark Vi støtter en borgerlig regering Men modarbejder ikke en Socialdemokratisk.

Nærhedsprincip

Borgerlisten ønsker mindre stat og mere fællesskab. Vi ønsker afvikling af formynderi, topstyring og kontrolmani. Vi ønsker velfærdsfællesskabet tæt på borgeren. Derfor skal kommunalreformen delvist rulles tilbage. Kommune og borger skal igen på øjenhøjde med hinanden. Vi ønsker skattereformen rullet tilbage. Skatteligning skal finde sted i det lokale samfund. Det centrale skattekaos skal straks nedlægges.

Fællesskab

Borgerlisten vil have afvikling af topstyret ledelse i den offentlige sektor. Arbejdet skal tilrettelægges af de enkelte velfærdsproducenter. Kontrol, overregulering og indblanding skal fjernes. Arbejdsglæde og selvansvar skal genopbygge den offentlige service.

Grøn Robin Hood

Borgerlisten vil have øremærket finansiering af Klimaloven. Vi kræver at der bruges 300 milliarder til klimaomstilling & miljø. Pengene rejses igennem vor ‘Grønne Robin Hood’ og lånoptagning. Vi accepterer ikke at hensynet til en generations sundhed, skal ske på bekostning af en anden generations klimasikkerhed.

Kultur & Kreativitet

Vi ved at kreativitet skaber udvikling og at udvikling skaber forandring. Vi ønsker derfor en kulturklausul i enhver ny lov. Kreativ produktion af kvalitetsindhold skal fremmes. Politikere indsat i kultur- og medie institutioners bestyrelser skal fjernes.

Ordentlighed

Borgerlisten ønsker ordentlighed. Vi anser stop for yderligere invandring for løst. Vi har et humanistisk livssyn. Vi ønsker respekt for det enkelte menneske. Vi ønsker at styrke integrationen af etniske minoriteter.

Byrdefordeling

Borgerlisten vil ikke finde sig i at det er lønmodtagerne der betaler hovedparten af alle skatter og afgifter. Vi vil heller ikke finde os i, at få danske virksomheder betaler hovedparten af alle selskabsskatterne. Udenlandske virksomheder her i landet betaler intet til vort fællesskab. Skat skal derfor omlægges så vi fordeler skattebyrden mere retfærdigt.

Regionernes Europa

Borgerlisten ønsker staternes Europa erstattet med regionernes Europa. Vi ønsker normalisering af relationen med Rusland. Og vi ønsker respekt og samarbejde med Tyrkiet. Amerikansk udenrigspolitik skal ikke længere være identisk med Dansk udenrigspolitik.

Skatteproblemet

Et uigennemskueligt skattesystem har medført at det er befolkningen som er endt med at bære hovedbyrden af de skatter og afgifter som betales i samfundet.

Virksomheder og erhvervsliv, banker og finanssektor, betaler kun 2 ud af 10 skatte- og afgiftkroner, mens befolkningen betaler resten.

Globaliserede virksomheder kan flytte rundt på skat og fradrag, mens andre slet intet betaler.

En sammenbrudt skatteadministration har medført, at vi snydes for milliarder i refusionssystemer, svindel med moms, bedrageri med eksport af brugte biler og man kan blive ved. 83% af den regning samles op af os. Befolkningen.

Et kompliceret skattesystem gør det muligt for erhvervs- og forretningsliv, at betale sig fra rådgivning der nedbringer eller fjerner deres skatter.

På samme tid samler befolkningen regningen op, fordi skatten blot kan trækkes i vor løn eller vi modtager et girokort til betaling.

Vort velfærdssamfund kan ikke holde til en ubalance, hvor det er befolkningen der betaler hovedparten af alle skatter, afgifter og gebyrer, mens de virksomheder vi arbejder for, kun betaler en brøkdel.

Tiden er kommet til, at virksomheder, erhvervsliv, banker og finans, nu må betale deres fair del af omkostningerne ved at drive velfærdssamfundet.

Klaus Riskær

Det politiske arbejde skal fokusere på befolkningen

Vi har valgt at koncentrere vores politiske arbejde på en række områder der retter sig direkte mod borgerne og deres behov.

Partiets vedtægter

  • § 1Partiet hedder: ‘Borgerlisten’.
  • § 2Partiet søger opstillingsberettigelse ved førstkommende valg til Folketinget iht. Lov om valg til Folketinget (§12).
  • § 3Partiet ledes af en Formand.
  • § 4Partiet har ingen bestyrelse eller repræsentantskab.
  • § 5Partiets regnskabsår følger kalenderåret.
  • § 6Ændring af disse vedtægter meddeles af Formanden.
  • § 7Ved Formandens ophør eller død, indsættes en af Formanden udpegede suppleant som ny Formand. Suppleanten skal være udvalgt af Formanden senest fra det tidspunkt hvor Partiet indtræder i Folketinget.
  • Ved foreningens ophør tilgår partiets nettoformue statskassen med mindre generalforsamlingen træffer anden afgørelse.
  • Således vedtaget.
  • København, 25. oktober 2019